Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023

Έναρξη δολωματικού ψεκασμού

Δελτίο τύπου

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στα πλαίσια
εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας 2022, ενημερώνει τους ελαιοπαραγωγούς για την έναρξη
του τελευταίου δολωματικού ψεκασμού, στις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες:
Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2022
Ομάδα 2 η : Δουνέικα

Το εντομοκτόνο σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι το SUCCEES 0,24 CB (δραστική
ουσία: spinosad). Ο χρόνος αναμονής πριν τη συγκομιδή είναι 14 μέρες.
Στην περίπτωση που ελαιοπαραγωγοί προτίθενται να συγκομίσουν πριν την παρέλευση του χρόνου
αναμονής από τον ψεκασμό, να το γνωστοποιήσουν στον εργολάβο ή/και στο συνεργείο ψεκασμού της
περιοχής. Τονίζεται ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι ημέρες αναμονής πριν από τη συγκομιδή όπως
αναγράφονται στην ετικέτα του χρησιμοποιηθέντος γεωργικού φαρμάκου.
Επισημαίνουμε ότι:

 1. Το πρόγραμμα ψεκασμών με τις ημερομηνίες ψεκασμών, του κάθε ψεκαστικού συνεργείου,
  αναρτάται σε πίνακες ανακοινώσεων ή/και σε καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων, με ευθύνη των
  εργολάβων, ώστε να λάβουν γνώση οι ελαιοπαραγωγοί.
 2. Οι ελαιοπαραγωγοί τις ημέρες των ψεκασμών να έχουν ανοικτά τα λιοστάσια τους για να υπάρχει
  πρόσβαση των συνεργείων ψεκασμού.
 3. Οι ελαιοπαραγωγοί παρακαλούνται να παρευρίσκονται στα λιοστάσια τους για την καλή εφαρμογή
  των ψεκασμών και να αναφέρουν στην Υπηρεσία οποιοδήποτε πρόβλημα υποπέσει στην αντίληψή
  τους.
 1. Σε λιοστάσια στα οποία υπάρχουν ζώα (πρόβατα, ιπποειδή) δεν θα γίνεται ψεκασμός. Αυτά πρέπει
  να έχουν απομακρυνθεί πριν την ημερομηνία ψεκασμού από τον ιδιοκτήτη τους.
 2. Οι μελισσοκόμοι θα πρέπει να μεριμνήσουν για την προστασία των μελισσοσμηνών.
 3. Οι βιοκαλλιεργητές οφείλουν να οριοθετούν με διακριτό τρόπο τους ελαιώνες τους, όπως
  προβλέπεται.
 4. Κατά τον ψεκασμό διασπείρονται 300 cm 3 περίπου ψεκαστικού διαλύματος ανά ψεκαζόμενο δέντρο
  κανονικής ανάπτυξης, στα μισά δέντρα του λιοστασίου κανονικής πυκνότητας.
  Θεωρούμε ότι η παρουσία των παραγωγών στα λιοστάσια τους συμβάλλει τα μέγιστα στον
  έλεγχο και στην επιτυχία της εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας.
  Το δίκτυο των δακοπαγίδων της Υπηρεσίας μας θα είναι αναρτημένο μέχρι και στις 27 Οκτωβρίου 2022,
  και στην περίπτωση υψηλών δακοπληθυσμών θα εκδίδονται σχετικές ανακοινώσεις.
  Με τη λήξη των παραπάνω δολωματικών ψεκασμών και εφόσον επικρατήσουν ευνοϊκές κλιματικές
  συνθήκες για την δραστηριότητα του εντόμου και την προσβολή απ’ αυτό, συστήνεται στους
  ελαιοπαραγωγούς να επιθεωρούν τις ελαιοκαλλιέργειές τους, να πραγματοποιούν δειγματοληψίες
  ελαιοκάρπου για να ελέγχουν την δακοπροσβολή. Στις περιπτώσεις που το επίπεδο προσβολής είναι
  υψηλό, να προβούν σε ψεκασμούς για την προστασία της ελαιοπαραγωγής τους, όπου αυτό απαιτείται,
  σε συνεργασία με την Υπηρεσία μας και τους τοπικούς γεωπόνους.
  Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία οι ελαιοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση
  Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής τηλ. 2621360-140, 145,155.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σπυροπούλου Παναγιώτα
Κτηνίατρος

Translate »

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023