Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023

Ανταγωνιστικότητα 2021 2027 η στρατηγική ανάπτυξης προγραμμάτων

Η στρατηγική του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» οργανώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες επενδύσεων στο πλαίσιο των αντίστοιχων Ταμείων:
–Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΤΠΑ)
–Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας (ΕΤΠΑ)
–Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση (ΕΤΠΑ)
–Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού (ΕΚΤ+)
Ενδεικτικές Δράσεις του Προγράμματος είναι οι ακόλουθες:
–Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
–Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών
–Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας
–Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης 

καινοτομιών
–Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος
–Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος
–Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις
–Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας
–Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη

Μεταξύ των εμβληματικών δράσεων του προγράμματος περιλαμβάνονται:

• Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ
• Equifund
• Πράσινο Ταμείο για την Αειφόρο Ανάπτυξη

Ο κύριος στόχος είναι να  καλυφθεί όλο το εύρος των αναγκών των επιχειρήσεων σε επίπεδο πληροφόρησης, ενίσχυσης συνεργασιών, ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών προτύπων και εύρεσης τεχνολογικών, ανθρώπινων και επενδυτικών πόρων.  Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους ώστε να αποτελέσουν βασικό μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Translate »

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2023