Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

Αυγερινοπούλου: Προς ένταξη το έργο 200.000€ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την έγκαιρη πρόγνωση των πλημμυρών του Δ. Πύργου από το Πράσινο Ταμείο

Το ερευνητικό έργο «Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή με την Ανάπτυξη Συστήματος
Έγκαιρης Πρόγνωσης Παράκτιας Πλημμύρας σε Εκβολές Υδατορέματος: Εφαρμογή στην
Παράκτια Ζώνη του Δήμου Πύργου, εκατέρωθεν της εκβολής του ποταμού Αλφειού»
προτάθηκε προς ένταξη στον χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2022» του Πράσινου Ταμείου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως ενημερώνει η Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της
Βουλής και Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.
Το ερευνητικό έργο που έχει υποβληθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ», σε συνεργασία με την Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, στοχεύει στην αύξηση της ανθεκτικότητας και προστασίας του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος παράκτιων ζωνών σε συνθήκες Κλιματικής Αλλαγής, μέσω της
ανάπτυξης ενός Συστήματος Έγκαιρης Πρόγνωσης Συνδυαστικής Παράκτιας Πλημμύρας. Το
Έργο θα καλύψει το κενό που υπάρχει στην υφιστάμενη επιστημονική γνώση για την έγκαιρη
πρόβλεψη και διαχείριση παράκτιου συνδυαστικού πλημμυρικού κινδύνου, ενώ η μελέτη της
παράκτιας περιοχής του Αλφειού, η οποία πλήττεται συχνά από πλημμυρικά φαινόμενα, θα
οδηγήσει σε ουσιαστικά περιβαλλοντικά και κοινωνικο-οικονομικά οφέλη για την παράκτια
κοινότητα.
Η κα Αυγερινοπούλου ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο του Πράσινου Ταμείου, κ. Ευστάθιο
Σταθόπουλο, και τον Πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κ. Ανδρέα Μπουντουβή,
οι οποίοι, στις μεταξύ τους συναντήσεις, αλλά και στις μετέπειτα επαφές τους, έδειξαν
έμπρακτα το ενδιαφέρον και την στήριξή τους στο Ν. Ηλείας για την αντιμετώπιση των
σοβαρών περιβαλλοντικών ζητημάτων του Νομού με την αρωγή και την τεχνογνωσία του
Πολυτεχνείου.

Translate »

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023