Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ: Πρόσκληση σε δημοτικό συμβούλιο

Σας καλούμε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας στην Αμαλιάδα,
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού χώρου (Συνεδριακό Κέντρο), στις 31 Ιανουαρίου
2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.30΄, προς συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
Θέματα Δημάρχου – Προεδρείου:

 1. Επί αιτήματος εργαζόμενων στο κοινωφελές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Προώθηση της απασχόλησης
  μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους», για παράταση της
  απασχόλησής τους.
 2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας θέμα: «Μελέτη
  και εκτέλεση έργων δασικής αναψυχής, προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος
  στο δάσος θινών Αμαλιάδας στη θέση Μαραθιά του Δήμου Ήλιδας του Ν. Ηλείας»
 3. Έγκριση Απόφασης Δημάρχου με θέμα: «Απευθείας Ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: ‘Επαύξηση
  ισχύος λόγω έκτακτων αναγκών στο πρώην κτίριο ΤΕΙ’»
 4. Ορισμός τού δήμου ως εγγυητή στην εξόφληση της οφειλής τού ΝΠΔΔ Δ. Ήλιδας «Ο ΗΛΕΙΟΣ»
  προς τη ΔΕΗ.
 5. Επί αλλαγής παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στις δομές τού ΝΠΠΔ «Ο ΗΛΕΙΟΣ»
 6. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών, έτους 2023
 7. Παράταση θητείας Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
 8. Ορισμός μελών διοικητικών συμβουλίων ΑΕ του δήμου, σε αντικατάσταση του κ. Τσαούση
  Διονύσιου.
 9. Ορισμός εκπροσώπων στο Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Ψυχαγωγικών
  δραστηριοτήτων, έτους 2023.
 10. Ορισμός εκπροσώπων στην επιτροπή του υπ΄αριθμ. 20 Γ.Κ.Λ τού Λιμεναρχείου Κατακόλου.
 11. Τροποποίηση Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό εκκαθαριστή δαπανών
  έργων.
 12. Επί αιτήματος παράταξης ‘ΗΛΙΔΑ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΙΔΕΩΝ’, για δημιουργία Ενεργειακής Κοινότητας
  συμψηφισμού- Δημοτικού φωτοβολταϊκού πάρκου, βάσει του ν. 4513/18.
  Θέματα Δ/νσης Διοίκησης
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Π. Παναγιωτάρας)
 13. Επί αιτήματος για παράταση διάρκειας της υπ’ αριθμ 19875/26.09.2022 Συμβάσης με τίτλο:
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, με την εταιρία Nisos Advisors.
 14. Διάθεση πυροσβεστικού οχήματος στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμαλιάδας
  Θέματα Οικονομικής Υπηρεσίας:
  (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Ε. Αστερής)
 15. Παραχώρηση τάφου στον δήμο, βάσει της υπ΄ αριθμ. 26588/29.12.2022 εισήγησης του Τμ.
  Εσόδων & Περιουσίας.
 16. Παραχώρηση τάφου στον δήμο, βάσει της υπ΄ αριθμ. 26592/29.12.2022 εισήγησης του Τμ.
  Εσόδων & Περιουσίας
 17. Διαγραφή ΤΑΠ, βάσει της υπ΄ αριθμ. 26744/30.12.2022 εισήγησης του Τμ. Εσόδων & Περιουσίας
  Θέματα Τεχνικής Υπηρεσίας :
  (Εισηγητής: Δήμαρχος Γ. Λυμπέρης)
 18. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2023.
 19. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων μέχρι ποσού 5.869,41 €, έτους 2023.
 20. Έγκριση Έκθεσης- Γνωμοδότησης επιτροπής εκτίμησης αξίας ακινήτου, για την προσκύρωση
  τμήματος δημοτικού χώρου σε ιδιοκτησία Μπελεκούκια στην Αμαλιάδα.
 21. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Επισκευή- Συντήρηση παιδικών χαρών
  Δήμου Ήλιδας»
  Ο Πρόεδρος
  Βασίλειος Ζαχαρόπουλος
  ➢ Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, όπως ορίζεται στο άρθρο 67 του ν. 4830/21 (Α΄ 169).
Translate »

Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023