Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023

Ξεκινάει από 1η Ιουλίου ο Προσωπικός Γιατρός

Εγγραφή στο σύστημα

Εγγραφή από τον πολίτη με ηλεκτρονική διαδικασία: Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό ιατρό με τους κωδικούς TAXISnet. Η διεύθυνση είναι προκαταχωρισμένη από το μητρώο του ΑΜΚΑ με δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής. Εμφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραμμένων στο πρόγραμμα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί ιατροί που έχουν συμπληρώσει το όριο εγγραφών τους εμφανίζονται με την ένδειξη «μη διαθέσιμος». Ο πολίτης επιλέγει προσωπικό ιατρό και ολοκληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαμβάνει ενημερωτικό SMS ή/και email για την ολοκλήρωση της εγγραφής του στον συγκεκριμένο προσωπικό ιατρό, καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας του.
Εγγραφή αυτοπροσώπως από τον πολίτη στη δομή ή στον προσωπικό ιατρό: Ο πολίτης προσέρχεται αυτοπροσώπως στη δημόσια μονάδα παροχής υπηρεσιών ΠΦΥ, στην έδρα της Τοπικής Ομάδας Υγείας ή στο ιατρείο του συμβεβλημένου με τον ΕΟΠΥΥ προσωπικού ιατρού, φέροντας μαζί του, προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. δελτίο ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.
Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επιδείξει ο πολίτης κατά τη διαδικασία της αυτοπρόσωπης εγγραφής στη δομή, στον προσωπικό ιατρό είναι τα ακόλουθα:

  • Έγγραφο ταυτοποίησης/φωτοαντίγραφο εγγράφου (π.χ. δελτίο ταυτότητας).
  • Για αίτηση διά νόμιμου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον έγγραφο/φωτοαντίγραφο δικαστικής απόφασης ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη.

Κίνητρα και αντικίνητρα

Εξάλλου, να αναφέρουμε ότι σε επόμενο ΦΕΚ γίνεται καθορισμός και εξειδίκευση των κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Όπως αναφέρεται, όσοι εγγραφούν θα έχουν προτεραιότητα από 1 Ιανουαρίου 2023 κατά τον προγραμματισμό των επισκέψεών τους στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία σε δημόσιες μονάδες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Όσοι δεν εγγραφούν όμως;

Προφανώς και προβλέπονται επιπτώσεις οικονομικού χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα ισχύει πρόσθετη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό, κατά ποσοστό 10%, επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Από την 1η Οκτωβρίου 2022 θα ισχύει επίσης πρόσθετη συμμετοχή στις εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, όπως αυτές περιγράφονται στον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ του πολίτη, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος σε προσωπικό ιατρό, κατά ποσοστό 10% επιπλέον του καθορισμένου κατά περίπτωση ποσοστού συμμετοχής του.

Από την 1η Ιανουαρίου 2023 στις ανωτέρω κατηγορίες και τα προβλεπόμενα προσαυξάνονται κατά ποσοστό 10%, επιπλέον της άνω πρόσθετης συμμετοχής, δηλαδή η αύξηση θα φτάσει στο 20%!

Translate »

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2023