Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόσκληση για τις αποζημιώσεις των αλιέων


Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, ενημερώνει τους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 229/02.02.2023 με ΑΔΑ Ψ9ΟΦ4653ΠΓ-ΜΗΔ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν.(ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ιστότοπο apozimiosi-metro343.alieia.gr από 06-02-2023 και ώρα 09:00 μέχρι 15-03-2023 και ώρα 14:00.
Σημειώνουμε ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης που τυγχάνουν θετικής αξιολόγησης και ένταξης ως αντίστοιχες Πράξεις, θεωρούνται ταυτόχρονα ότι είναι και αιτήσεις πληρωμής, επομένως δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης πληρωμής εκ μέρους των δικαιούχων.

           
Translate »

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023