Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023

«Υποβολή γνώμης κατ’ άρθρο 51 του Ν. 5000/2022 για μείωση τιμών ζώνης στη χωρική αρμοδιότητα Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας»


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα αναφέρουμε τα παρακάτω:
Στο άρθρο 41 παράγραφος 1 του Νόμου 1249/82 , το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 51 του Ν.4646/2019, ορίζεται ότι για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται ή αποκτώνται με οποιαδήποτε αιτία, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης, που είναι καθορισμένες εκ των προτέρων κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα και κατ’ είδος ακινήτου, όπως αστικό ακίνητο, αγροτικό ακίνητο και άλλα.
Οι τιμές εκκίνησης αυξάνονται ή μειώνονται ποσοστιαία ανάλογα με τους παράγοντες που επηρεάζουν αυξητικά ή μειωτικά την αξία των ακινήτων, όπως ποιότητα κατασκευής, παλαιότητα, θέση στο οικοδομικό τετράγωνο ή στον όροφο της πολυκατοικίας για τα διαμερίσματα, εμπορικότητα δρόμου, ύπαρξη παταριού ή υπογείου για τα καταστήματα, καλλιεργητική αξία, τουριστική ή παραθεριστική κατοικία για τα αγροτεμάχια και άλλα.
Για την σύνταξη εισήγησης για τη διαμόρφωση ζωνών και των συντελεστών αυξομείωσης των τιμών εκκίνησης συστήνονται από τον Υπουργό Οικονομικών ειδικές Επιτροπές.
Σύμφωνα με την παράγραφο του άρθρου 261 του Ν.3852/2010 για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, λαμβάνονται υπόψη, εκτός των εισηγήσεων των ανωτέρω Επιτροπών και γνώμη του δημοτικού συμβουλίου του δήμου, στην περιφέρεια του οποίου είναι τα ακίνητα.
Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235-Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για την ναυτιλία-Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις -Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων -Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα” και στο άρθρο 51 αυτού ορίζεται:
Στην παρ.1 Α του άρθρου 41 του 41 του ν.1249/1982 (Α’ 43) προστίθενται εδάφια όγδοο, ένατο, δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο ως εξής:
“Ειδικά για τις τιμές ζώνης που ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2022 βάσει της υπό στοιχεία 57732 ΕΞ 2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’2375) οι δήμοι δύνανται από τις 10.12.2022 έως και τις 20.01.2023 να υποβάλουν τη γνώμη του έβδομου εδαφίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας. Οι αιτιολογημένες γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως ορίζεται με την υπό στοιχεία 8843 ΕΞ2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β’130). Η Επιτροπή, ύστερα από πρόσβαση στη βάση δεδομένων του προηγούμενου εδαφίου, εξετάζει τις γνώμες χωρίς προηγούμενη εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, και εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών τις ζώνες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης των οποίων πιθανολογείται ισχυρά η ανάγκη επανάληψης της διαδικασίας. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, βάσει της εισήγησης αυτής, να αποφασίσει την επανάληψη της διαδικασίας, Αν πραγματοποιηθεί επανάληψη της διαδικασίας για συγκεκριμένες ζώνες, οι αξίες που καθορίζονται κατόπιν αυτής ισχύουν από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης κι εφεξής¨.
Στο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ Β’2775/7.06.2021 με τίτλο “Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων και έναρξη ισχύος των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε λοιπές περιοχές εντός σχεδίου ή ορίων οικισμών κατά το αντικειμενικό σύστημα” και σε ότι αφορά τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας οι τιμές που ορίστηκαν αποτυπώνονται στους κάτωθι πίνακες .

Πινάκες Τιμών Εκκίνησης – Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας _ΦΕΚ 2375/Β/2021

 1. Επειδή η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών από 1η Ιανουαρίου 2022 προκάλεσε μεγάλες αυξήσεις στις μεταβιβάσεις των ακινήτων, στις πληρωμές φόρων, αλλά και στον υπολογισμό των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια), που αφορούν στο τεκμήριο της κατοικίας καθώς:
  I. Η αντικειμενική αξία ενός ακινήτου, είναι συνδεδεμένη στο φορολογικό μας σύστημα με τον υπολογισμό φόρων και τελών και κατά συνέπεια, αύξηση στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων οδηγεί άμεσα σε αύξηση φορολογικών υποχρεώσεων των συμπολιτών μας, καθώς τόσο ο ΕΝΦΙΑ, όσο και πλήθος άλλων φόρων σχετίζονται με αυτές. (Ενδεικτικά αναφέρονται οι φόροι μεταβίβασης ακινήτων, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών, το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων, το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο, τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων, οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων κ.α.)
  II. Η εφαρμογή των νέων αντικειμενικών αξιών προκάλεσε μεγάλες αυξήσεις στον υπολογισμό των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμήρια), που αφορούν στο τεκμήριο της κατοικίας και έμμεσα συνδέεται με παροχές κοινωνικών επιδομάτων (π.χ καταβολή ΚΕΑ, επίδομα θέρμανσης). Συνέπεια των ανωτέρω ήταν πλήθος ευάλωτων νοικοκυριών να μείνει εκτός επιδομάτων και παροχών.
 2. Επειδή ο Δήμος μας τελεί εδώ και καιρό σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης καθώς πλήττεται σοβαρά σχεδόν κάθε χρόνο από μεγάλης κλίμακας φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ) και πασχίζει να ορθοποδήσει οικονομικά μιας και στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή
 3. Επειδή από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και της αγοράς ακινήτων στο Δήμο μας, όχι μόνο το τελευταίο αλλά και τα προηγούμενα έτη, αντιθέτως μάλιστα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι σημερινές αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι πολύ μεγαλύτερες από τον Μέσο Όρο της αγοραίας τιμής κάθε ζώνης, όπως καλά γνωρίζουμε από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε τοπικό επίπεδο (αγοραπωλησίες ακινήτων, απαλλοτριώσεις, μισθώσεις κ.λπ.).
 4. Επειδή θεωρούμε αδιανόητο συμπολίτες μας να χάνουν επιδόματα που τα έχουν τόση ανάγκη, επειδή ανέβηκε η αντικειμενική αξία του σπιτιού τους και ως Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουμε να υπερασπιστούμε το κοινωνικό σύνολο και να διεκδικήσουμε το να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες.
 5. Επειδή θεωρούμε αδικαιολόγητα υψηλές τις ορισθείσες τιμές εκκίνησης για τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και
 6. Επειδή, σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε πως για την ολοκλήρωση της εκτίμησης δεν επαρκούν τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια (σ.σ. έως τις 20 Ιανουαρίου 2023) που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να εκφράσουμε τις επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις μας επί των τιμών,
  λαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και όλες τις συνέπειες που βιώνουν από τα παραπάνω οι συμπολίτες μας, βάσει του άρθρου 261 του Ν.3852/2010, του άρθρου 51 του Ν.4646/2019 και των όσων προβλέπονται στο ΦΕΚ Β’2775/7.06.2021
  Προτείνουμε :
 7. Σε όλες τις Δημοτικές μας Ενότητες ήτοι Αρχαίας Ολυμπίας, Φολόης, Λασιώνος και Λαμπείας να μειωθούν οι τιμές των αντικειμενικών αξιών κατά 50%, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών που ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφική ανάπτυξη.
 8. Ειδικότερα σε ότι αφορά την Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ολυμπίας, να μειωθούν οι τιμές των αντικειμενικών αξιών από τα 1200 στα 900 ευρώ ανά τιμή ζώνης, δεδομένου ότι σε αντίστοιχες περιοχές ίδιας τουριστικής δυναμικής όπως π.χ. οι Δελφοί-Μετέωρα οι τιμές κυμαίνονται σε ανάλογα επίπεδα.
 9. Να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική αντιμετώπιση στο ζήτημα της ακίνητης περιουσίας με απαλλαγή ΕΝΦΙΑ από την α΄ κατοικία, διατηρώντας τα δικαιώματα των δικαιούχων για τη λήψη επιδομάτων – παροχών (ΚΕΑ, ΕΚΑς κ.α).
Translate »

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023