Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023

Ἀρχιεπισκοπικὴ ἐγκύκλιος γιὰ τὴν Κυριακὴ τῆς Α.Χ.Ε.Π.Α

15 Μαΐου 2022
Πρὸς τοὺς Σεβασµιωτάτους καὶ Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τοὺς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς
καὶ Διακόνους, τοὺς Μοναχοὺς καὶ τὶς Μοναχές, τοὺς Προέδρους καὶ τὰ Μέλη τῶν
Κοινοτικῶν Συµβουλίων, τοὺς Ἐντιµολογιωτάτους Ἄρχοντες τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου, τὰ µέλη τῆς Ἡγεσίας τῶν 100, τὰ Ἡµερήσια καὶ Ἀπογευµατινὰ Σχολεῖα,
τὶς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τὴ Νεολαία, τὶς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καὶ
ὁλόκληρο τὸ Χριστεπώνυµο πλήρωµα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς.
Προσφιλεῖς ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφὲς ἐν Χριστῷ ἀναστάντι,
Χριστὸς Ἀνέστη!
Ἐκφράζω µαζὶ µὲ τὸ πλήρωµα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀµερικῆς θερµὰ συγχαρητήρια καὶ
πολλὲς εὐχὲς πρὸς ὅλα τὰ ἀξιόλογα καὶ λίαν ἀγαπητὰ µέλη τῆς Ἑλληνοαµερικανικῆς
Ἐκπαιδευτικῆς καὶ Προοδευτικῆς Ὀργάνωσης (ΑΧΕΠΑ) ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τῆς Κυριακῆς, ἡ
ὁποία εἶναι ἀφιερωµένη σὲ αὐτήν. Αὐτὴ ἡ χρονιὰ 2022 ἔχει ἰδιαίτερο συµβολισµὸ τόσο γιὰ
τὴν ΑΧΕΠΑ ὅσο καὶ γιὰ τὴν Ἀρχιεπισκοπή µας, διότι σηµατοδοτεῖ τοὺς ἑορτασµοὺς τῶν
ἑκατονταετηρίδων τους. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δείχνει τοὺς δεσµοὺς καὶ τὴ στενὴ συνεργασία
µεταξὺ τῶν δύο πυλώνων τῆς ὁµογένειας.
Προτρέπουµε κάθε κοινότητα σὲ ὅλη τὴν Ἀµερική, νὰ ὀργανώσει ἐκδηλώσεις στήριξης
τῶν τοπικῶν τµηµάτων τῶν ΑΧΕΠΑ. Ἀποτελοῦµε µία Ἐκκλησία, ἕνα σῶµα «ἐν Κυρίῳ
ἀναστάντι», µία οἰκογένεια. Ἡ ΑΧΕΠΑ καὶ ἡ Ἀρχιεπισκοπή µας συµπορεύονται ἐδῶ καὶ
ἑκατό χρόνια.
2
Ἂς εὐχηθοῦµε λοιπὸν γιὰ ὅλη τὴν οἰκογένεια τῆς ΑΧΕΠΑ ὑγεία, ἐπιτυχία καὶ εὐηµερία,
προσφέροντας ἐκπαιδευτικὲς καὶ προοδευτικὲς δράσεις ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ τῶν κοινοτήτων
µας καὶ ὅλης τῆς χώρας γιὰ τὰ ἑπόµενα ἑκατὸ χρόνια.

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς ἐν Κυρίῳ ἀναστάντι,


† ὁ Ἀµερικῆς Ἐλπιδοφόρος

Translate »

Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023